Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę ORLEN KolTrans Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Artura Stępień w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 30/2019 na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG – zbiorniki podziemne 4×850 litrów, posadowione na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku Spopielarni oraz instalacja wewnętrzną gazu na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” Michał Pluciński ul. Cmentarna 12, 87-800 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odwadniania osadów podekarbonizacyjnych na terenie ANWIL S.A. we Włocławku, przy ul. Toruńskiej 222 ( dz. nr 108 i 110 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana systemu chłodzenia powietrza w ramach modernizacji kompresora powietrza technologicznego ( TC 1201-A) na LA Wydziału Syntezy Amoniaku, zabudowa chłodnicy ( E1200A)” na działce nr 93 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 02.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Hermetyzacja zbiorników magazynowych Stokażu Północnego” na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. nr 62 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska załadunku 32% i 50% ługu sodowego do cystern samochodowych”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa o transformację 110/15 kV na stacji elektroenergetycznej 220/110/15 kV Włocławek Azoty”. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ( znak:S.6220.14.2019 ) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w terminie 5 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o wydaniu w dniu 19 marca 2019 r. postanowienia w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Instalacja do produkcji hybrydowych wodnych dyspersji silikonowo-akrylowych we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku na działce nr 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu tankowania lokomotyw we Włocławku ul. Toruńska 153”. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. w dniu 21 lutego 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 12/2019 na rozbudowę budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych na terenie dz. nr 1/37 obręb Włocławek KM 100 położonej przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1,2,3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 ). Szczegóły