Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 123/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie nr 124/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 02.05.2016 Zarządzenie nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 121/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r.w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 120/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ulicy Wodnej 10, oznaczonej jako działka nr 34/2 KM 70 o pow. 0,0334 ha, w udziale ¼ części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 119/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Żwirki i Wigury 29, stanowiącej część dz. nr. 101 KM 57 o pow. 625,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 118/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Szpitalnej 1 B, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 117/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr. 4/6 KM 29 o pow. 18,00m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres czterech miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Zarządzenie nr 116/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Budowy Mieszkań Komunalnych Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zarządzenie nr 115/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 kwietnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 111/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Włocławek oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesów Zarządów jednoosobowych spółek Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Zarządzenie Nr 110/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Zielnej i Zielnej 43, oznaczonej ewidencyjnie numerem działek: 59/2, 59/6, 59/26 o łącznej pow. 0,9276 ha (Włocławek KM 112/1). Szczegóły