Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2018 Zarządzenie nr 142/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 139/2 o powierzchni 0,0162 ha w obrębie Łęg i nr 140/2 o powierzchni 0,0069 ha w obrębie Łęg, położonych we Włocławku przy ul. Rozdroże, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie nr 134/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4 Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 139/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 138/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Iglastej, stanowiącej działkę nr 105/2 KM 20 o pow. 90,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 137/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 136/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, z przeznaczeniem jako teren dojazdu, dojścia, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 135/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 18.05.2018 Zarządzenie nr 133/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Zarządzenie nr 131/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 16.05.2018 Zarządzenie nr 132/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Zarządzenie nr 130/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Zarządzenie nr 129/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Zarządzenie nr 128/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2018 Zarządzenie nr 127/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Zarządzenie nr 126/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły