Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, część działki nr 18/2 KM 45 o pow. 316,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości średniego kosztu dochodzenia należności cywilnoprawnych ponoszonego przez Gminę Miasto Włocławek jak również przez jej jednostki organizacyjne Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.01.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły