Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2017 Zarządzenie nr 77/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 Zarządzenie nr 76/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Zbożowej, oznaczonej jako działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1,4658 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 75/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu korzystania z Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” funkcjonującej w ramach projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 74/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Celulozowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/134 o pow. 0,2894 ha w obrębie 0870 Włocławek KM 87, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Zarządzenie nr 73/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Włocławek oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie nr 71/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postepowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Zarządzenie nr 69/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 Zarządzenie nr 68/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu i zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Zarządzenie nr 66/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Zarządzenie nr 65/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Zarządzenie nr 59/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2017 Zarządzenie nr 64/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2017 r.w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły