Zarządzenie Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek powołuje się osoby wskazane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 podejmowane będą jedynie w tych przypadkach, gdy nie można ustalić lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie lub z uzasadnionych przyczyn nie będzie on mógł dokonać oględzin zwłok, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. 3. Powołanie o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony, tj. od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2020 r. § 2. Szczegółowe warunki realizacji czynności, o których mowa w § 1 oraz wysokość wynagrodzenia reguluje umowa zawarta z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek. § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek. § 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>