I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : Płockiej 155

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy :

1. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/18 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.      

2. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/19 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.        

3. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/20 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.        

4. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/21 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.        

5. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/22 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.        

6. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/23 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.        

7. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/24 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.        

8. PŁOCKIEJ 155, oznaczonej jako działka nr 19/25 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0018 ha wraz z udziałem w wysokości 1/32 części nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 155, oznaczonej jako działka nr 19/33 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0951 ha, stanowiącej wydzieloną drogę dojazdową.

Cena wywoławcza 6 000,- zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej   wynosi – 600,- zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%.       

Dla działek nr 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W / 00050795 / 9, a dla działki nr 19/33 – księga wieczysta nr WL1W / 00004038 / 8.

Powyższe działki są w kształcie regularnym, zbliżonym do  prostokąta, niezagospodarowane i niezabudowane, z dostępem do drogi publicznej – ul. Płockiej przez działkę nr 19/33 (Włocławek KM 94). Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny, do istniejących w zasięgu sieci:  wodno – kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku w rejonie ul. Płockiej i zawartego pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły, wschodnią granicą działek nr 1/2 i 19/1 (Włocławek KM 96), ulicą Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego oraz kanałem A., zatwierdzonym Uchwałą Nr 63/L/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 148 z dnia 29 listopada 2006 r., poz. 2165) przedmiotowe działki znajdują się w obszarze przeznaczenia podstawowego: zespół boksów garażowych dla samochodów osobowych, ustala się adaptację istniejącej zabudowy, ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy. Przez teren działek nr 19/18, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/33 (Włocławek KM 94) przebiega sieć energetyczna napowietrzna 110 kV wraz ze strefą techniczną dla której obowiązują następujące ustalenia: „ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy na stały pobyt ludzi w pasie przebiegu sieci elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV w odległości mniejszej niż 20 m licząc w obie strony od osi linii; w pasie przebiegu sieci elektroenergetycznych dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy”; „dla sieci elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV obowiązuje po 20.0 m licząc od osi przebiegu masztów energetycznych w obie strony, jako teren wolny od zabudowy mieszkaniowej i nasadzeń zieleni wysokiej; lokalizację obiektów budowlanych w strefie ograniczonego użytkowania należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci”. Fragment działki nr 19/33 (Włocławek KM 94) – od strony ul. Płockiej znajduje się w części w wyodrębnionym symbolu ZPi, dla którego obowiązuje zapis: „ustala się wprowadzenie zieleni ochronnej”. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe działki znajdują się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodziowego.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja 22, sala nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

  • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do 23 stycznia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej działki,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3-go Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 23 stycznia 2020 r. do godz. 1500,
  • złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego oświadczenia w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r., że zapoznały się ze stanem faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  • zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, do 23 stycznia 2020 r., do godz. 1500.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 – 1500  lub telefonicznie pod numerem 54 4144108.

Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian