I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 32/36, oznaczonej jako działka nr 90/20 (Włocławek KM 54) o pow. 8,00 m2

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 32/36, oznaczonej jako działka nr 90/20 (Włocławek KM 54) o pow. 8,00 m2

Działka w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/39/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014 r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 4 MW/MN/U o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Na przedmiotowej nieruchomości, zlokalizowana jest infrastruktura techniczna – winda wraz z balkonem wjazdowym dla osoby niepełnosprawnej. Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby fizycznej, której ww. infrastruktura techniczna stanowi własność.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy – 12,00 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 2,40 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu  03 marca 2020 r. o godz. 9 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

– wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 26.02.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie
i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,

– okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 15, najpóźniej w dniu 26.02.2020 r., do godz. 15.00,

– złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 26.02.2020 r., do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie ( w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

– zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pok.15 do dnia 26.02.2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca  się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 15, w godz. 8.00 – 15.00  lub telefonicznie pod numerem  4144120.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje

Rejestr zmian