Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, gin. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid, 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM124/1, gm. Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U, z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz, U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 1.5 lipca 2019 r. Burmistrz Brześcia Kujawskiego wydał decyzję Nr BLIP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, gin. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid, 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM124/1, gm. Miasto Włocławek.

Z treścią ww. decyzji oraz aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, Wydział Inwestycji i Infrastruktury, pokój Nr 5, w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian