Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięciem 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17/19

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Administracja Osiedla Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Łanowej 27a  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat. klony zwyczajne o obwodach pni  67 cm i 112 cm oraz wierzba krucha dwupniowa obwodzie pni 113 cm i 98 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. 14 Pułku Piechoty 17/19  (dz. nr 38/20 KM 111/2 obręb Włocławek).

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji na usunięcie w/w drzew w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia obwieszczenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian