Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek” z dnia 26 listopada 2018 r.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie  art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), zapisanych w dziale III w rozdziałach 1 i 3,  podaje do publicznej wiadomości informację   o opracowywanym projekcie „Analiza Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek” z dnia 26 listopada 2018 r.

Dokumentacja jest wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 – Maja 22, pokój 2 i dostępna w następujących godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek od godz. 8.00  do godz.  15.00,

– we wtorek od godz. 8.00 do 16.30,

– w piątek od godz. 8.00 do godz. 13.30.

Ponadto dokumentacja została podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miasta Włocławek http://www.bip.um.wlocl.pl./.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 27 listopada 2018 r.  do  18 grudnia 2018 r.

  • w formie  pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Gospodarki Miejskiej, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na załączonym Formularzu Konsultacyjnym,  na adres  e-mail gospodarkamiejska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Włocławek.

Zgodnie  z art. 41 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz.2081 tj.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian