Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) .

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek” o wyniki Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przyświadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek.

Na podstawie art. 48 ust. 2, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy ustawy z dnia 3 października 2018 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska co do możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmienianego Planu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił dla projektu zmienianego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek” odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, pismem znak: WOO.410.190.2019.KB z dnia 24 czerwca 2019 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, pismem znak: NNZ.9022.1.304.2019 z dnia 3 lipca 2019 r.

Zakres wprowadzonych zmian należy uznać za niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu, która nie spowoduje znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian