Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.

Obwieszczenie

Na podstawie art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r, poz. 353 t.j.), informuję o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.

W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r, poz. 353 t.j.), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o zajęcie stanowiska w sprawie  konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 8 czerwca 2017, znak: WOO.410.234.2017.KB., jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia.29 maja 2017r, znak: N.NZ.9022.1.258.2017 wyrazili opinię, zgodnie z którą nie stwierdzili potrzeby  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wskazanego wyżej dokumentu.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ i PWIS oraz z uwagi na to, że działanie przedstawione w projekcie przedmiotowego dokumentu nie są przedsięwzięciami kolidującymi z obszarami podlegającymi ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2016.poz.2134 t.j.) zakres i skala oddziaływania na środowisko- dokument stanowi aktualizację dotychczas obowiązującego dokumentu oraz dotyczy obszaru w granicach jednej gminy, wykluczają możliwość transgranicznego oddziaływania, odstąpiono od  przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 Zgodnie z art. 48 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r, poz. 353 t.j.),  informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2032” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.wlocl.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Włocławek

Informacje

Rejestr zmian