Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Pawła Laskowskiego w dniu 14 sierpnia 2019 roku została wydana decyzja Nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku na terenie działki nr 24/64 obręb Włocławek KM 121.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, pokój nr 412, IV piętro.

POUCZENIE

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeks postępowania administracyjnego). Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.

Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia doręczenie wyżej wymienionej decyzji uważa się za dokonane.

Informacje

Rejestr zmian