Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 16 stycznia 2020 r. została wydana decyzja znak: S.6131.453.2019 zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat.:

  • głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 83 cm;
  • jarząb szwedzki o obwodzie pnia 67 cm;
  • robinia akacjowa o obwodzie pnia 92 cm;

z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22 (dz. nr 65/11 KM 82 obręb Włocławek).

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian