Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 261/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/128/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/127/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/126/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” Szczegóły
Akty prawne 19.09.2018 Uchwała nr XLIX/125/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Usuwanie i przechowywanie pojazdów wszystkich typów z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przekazywanie, na wniosek Zamawiającego, do recyklingu pojazdów porzuconych, usuwanych z dróg leżących na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo : Zawiadamiam, że w dniu 13.09.2018 r. został przesłany do uzgodnienia, odpowiednim organom, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (156/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”: wieży stalowej, kratownicowej o wysokości do 48,5 m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anten sektorowych BSA 1041 oraz 9 anten sektorowych BSA 1064 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości 42 m n. p. t. – środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA (1) 80 – 03 oraz 4 anten radiolinii RLA (1) 80 – 06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości od 45,5 m do 47,5 m n. p. t. – środek elektryczny anten), ogrodzenia terenu stacji zintegrowanego z wieżą, podestów obsługowych, szaf telekomunikacyjnych na podestach z urządzeniami telekomunikacyjnymi na terenie dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Interpelacje obrad XLIX sesji Rady Miasta, z dnia 14.09.2018 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2018 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (155/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiot zamówienia stanowi wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 454 455 »