Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 414/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako: działka nr 21/4 (Włocławek KM 102), o pow. 1 419,00 m2, położona przy ul. Papieżka oraz działka nr 3/59 (Włocławek KM 114) o pow. 27 751,00 m2, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 412/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102 Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Plan polowań zbiorowych koło 108 Darzbór Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (176/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 417/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (175/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 364/19 z dnia 04.10.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu, na terenie działki nr 102/5 obręb Włocławek KM 81 przy ulicy Okrzei 22 we Włocławku. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.10.2019 Podinspektor ds. ewidencji księgowej w Wydziale Finansów – Referat Rachunkowości Budżetowej Urzędu Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodocią¬gowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 przy ul. Pawiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 411/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 410/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 42/146 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 590 591 »