Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2 i 6. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV długości 129 m zasilającej budynki mieszkalne na działce nr 42/21 przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego (168/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 111/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia TRANSCHEM Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Toruńska 153 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych pochodzących z myjni cystern i wagonów kolejowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” zlokalizowanemu przy ul. Leśnej we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 1/3 obręb Włocławek KM 122/2 do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (166/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Krystyna Młotkowska – Zespół Szkół Chemicznych – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Włocławek oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Prezesów Zarządów jednoosobowych spółek Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.353 ) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym we Włocławku przy ul. Falbanka Szczegóły
« 1 2 365 366 367 368 369 440 441 »