Podinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Komunikacji
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-09-10
  • Termin składania dokumentów2019-09-20
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych w zakresie rejestracji pojazdów, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
   b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
   c) umiejętności zawodowe – umiejętność stosowania przepisów prawa;
   d) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
   e) predyspozycje osobowościowe: sumienność, sprawność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, bezstronność, postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Małgorzata Skowrońska, zamieszkała w miejscowości Tadzin.
  • Uzasadnienie wyboruPani Małgorzata Skowrońska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora do spraw rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian