PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy: 1. ul. Dziewińskiej 15 o pow. użytkowej 117,00 m2, 2.ul. Kilińskiego 9 o pow. użytkowej 107,90 m2, 3. ul. Spółdzielcza 1o pow. użytkowej 191,00 m2, 4. ul. Starodębska 36 o pow. użytkowej 500,00 m2.

I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy:

  • Dziewińskiej 15  o pow. użytkowej 117,00 m2,
  • Kilińskiego 9 o pow. użytkowej 107,90 m2,
  • Spółdzielcza 1 o pow. użytkowej 191,00 m2,
  • Starodębska 36 o pow. użytkowej 500,00 m2.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój  nr 9 (parter) w dniu  25 lutego 2020 r.  o godzinie :

– poz. 1 – 1200,
– poz. 2 – 1215,
– poz. 3 – 1230,
– poz. 4 – 1245.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

–  wpłacenie wadium w wysokości:
– poz. 1 – 94,06 zł / słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery  06/100/,
– poz. 2 – 127,75 zł  / słownie złotych: sto dwadzieścia siedem 75/100/,
– poz. 3 – 78,69 zł  / słownie złotych: siedemdziesiąt osiem 69/100/,
– poz. 4 – 291,00 zł  / słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt jeden /.

Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu  Miasta  Włocławek  lub  przelewem  na  konto  Urzędu   Miasta Włocławek BANK PKO BP S.A. O/Włocławek nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do 21 lutego 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek.

Dowód  wpłaty  wadium  należy  złożyć  w  Urzędzie  Miasta  Włocławek, przy ulicy  Zielony    Rynek  11/13, w Biurze Obsługi Mieszkańców, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r.  do godziny 1200,

– złożenie osobiście, przez osoby przystępujące do przetargu, w obecności pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referatu Lokalowego, w siedzibie przy ul. 3 Maja 22,    pokój nr 7, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 1200 , pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokali objętych przetargiem i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Referat Lokalowy, ul. 3 Maja 22, pokój nr 7 (parter) do dnia  21 lutego 2020 r.   do godziny 1200.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet czynszu,     natomiast pozostałym uczestnikom, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy, wadium przepadnie.

Zarządzeniem nr 127/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto  Włocławek,  zmienionym zarządzeniami: nr 168/2018  z  dnia  21  czerwca 2018 r., nr  302/2018 z dnia 29 października 2018 r., nr  25/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz nr 9/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r., Prezydent Miasta Włocławka ustalił minimalne stawki czynszu najmu wolnych lokali użytkowych.

Zgodnie z cytowanym wyżej zarządzeniem, dla nw. lokalu użytkowego, ustalone zostały minimalne stawki czynszu najmu, będące jednocześnie ceną wywoławczą:

Dziewińskiej 15 o pow. użytkowej 117,00 m2 ,  4,02 zł /m2 /netto/,
Kilińskiego 9 o pow. użytkowej 107,90 m2 , 5,92 zł /m2 /netto/,
Spółdzielcza 1 o pow. użytkowej 191,00 m2 , 2,06 zł /m2 /netto/,
Starodębska 36 o pow. użytkowej 500,00 m2 , 2,91 zł /m2 /netto/.

Przyszły najemca, oprócz czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu od 10 do 13 lutego  2020 r., w godzinach od 900-1200, po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym Rejonem Administracji Zasobów Komunalnych:

Rejon I – ul. Kaliska 38a tel. 54 416 51 20

Rejon II – ul. Brzeska 2 tel. 54 416 51 00

Remontu oraz przystosowania lokalu do prowadzonej działalności, przyszły najemca dokona na koszt własny.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu w całości bądź w części, bez podania przyczyny.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte w nieruchomościach wystawionych na najem w drodze przetargu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian