Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/128/2018 14.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/128/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/127/2018 14.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/127/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/126/2018 14.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/126/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIX/125/2018 14.09.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIX/125/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/124/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/124/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/123/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/123/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/122/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/122/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/121/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/121/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazanie skargi Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/120/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/120/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców i działkowiczów Ogrodu Działkowego „Kłos” przy ul. Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/119/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/119/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/118/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/118/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/117/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/117/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/116/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/116/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/115/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/115/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLVIII/114/2018 31.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLVIII/114/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia, dotyczącego usuwania pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »