Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXIX/12/2018 12.03.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/11/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/10/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/9/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/9/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/8/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/7/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/7/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/6/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/6/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/5/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/4/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVIII/3/2018 06.02.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/3/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018-2022”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/2/2018 16.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/2/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/1/2018 16.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/189/2017 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Włocławek – miasto aktywnych rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/193/2017 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/193/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XXXVII/192/2017 19.12.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXXVII/192/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne Szczegóły
« 1 2 3 26 27 »