Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/72/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/72/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/71/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/71/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek” Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/70/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/70/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r.uchylająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/69/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/69/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Żłobków we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/68/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/68/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/67/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/67/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017″. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/66/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/66/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój – Oś priorytetowa – I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu” w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/65/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/65/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Włocławek spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Włocławek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku (KRS 0000533665). Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/64/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/64/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Włocławek z Krajowego Funduszu Seniora spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) oraz zbycie udziałów Gminy Miasto Włocławek w Krajowym Funduszu Seniora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168). Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/63/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/63/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016 – 2017 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Włocławek na lata 2016 – 2019”. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/62/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/62/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei, Wroniej, Al. Chopina, Warszawskiej. Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/61/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/61/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/60/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/60/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Straży Miejskiej we Włocławku i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/59/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/59/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy Szczegóły
Zbiór aktów prawa miejscowego XLIV/58/2018 05.06.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLIV/58/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązania związanego z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego Beneficjentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Partnerem Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »