Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
19.02.2020 Decyzja (16/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. klony jesionolistne z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 21 (dz. nr 174 obręb Włocławek KM 81 ). Szczegóły
19.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji (19/wnio/2020) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 21 (dz. nr 174 obręb Włocławek KM 81). Szczegóły
19.02.2020 Decyzja (15/dec/2020) Decyzja zezwalająca Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2 (dz. nr 48/5 obręb Włocławek KM 30). Szczegóły
11.02.2020 Wnioski (18/wnio/2020) Wniosek o zmianę zezwolenia polegającą na dostosowaniu do nowych przepisów ustawy o odpadach na zbieranie odpadów wydanego dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4 Szczegóły
18.02.2020 Decyzja (14/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gat. topole kanadyjskie z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych we Włocławku przy ul. Łanowej 4A (działka 31/2 KM 111/1 obręb Włocławek Szczegóły
17.02.2020 Decyzja (13/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. jarzęby pospolite i wierzba krucha dwupniowa z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych we Włocławku przy ul. Krętej 6 (działka 23/8 KM 111/1 obręb Włocławek) Szczegóły
17.02.2020 Decyzja (12/dec/2020) Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat. robinia akacjowa i topole czarne z terenu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych we Włocławku przy ul. Chopina 20 i 22 (działka 65/11 KM 82 obręb Włocławek) Szczegóły
12.02.2020 Zgłoszenia (3/zglo/2020) Zgłoszenie zmiany niewymagającej uzyskania pozwolenia – kotłownia gazowo-olejowa eksploatowana na terenie Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej ul. Wysoka 15 we Włocławku Szczegóły
10.02.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko (1/prog/2020) Określenie i ocena przewidywanych skutków dla środowiska przyrodniczego, ludzi, mogących wynikać z realizacji projektowanego zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu. Uwarunkowania środowiska naturalnego terenu, stan zagospodarowania oraz jego najbliższe otoczenie, analiza ustaleń planu, analiza zgodności ustaleń
z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodność ustaleń z przepisami prawa ochrony środowiska, prognoza stanu środowiska, monitoring, oddziaływanie na środowisko.
W rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych.
Szczegóły
17.02.2020 Projekty polityk, strategii, planów lub programów (1/proj/2020) Ustalenia, w tym: przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków, kształtowanie przestrzeni publicznych, parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
W rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych.
Szczegóły
26.11.2019 Decyzja (11/dec/2020) Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku.
Szczegóły
05.02.2020 Decyzja (10/dec/2020) Decyzja zezwalająca Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 7 szt. drzew gat.: topola balsamiczna, klony zwyczajne, lipa drobnolistna, jarząb pospolity, klon jesionolistny, wierzba krucha z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26/28 (dz. nr 38/21 KM 111/2 obręb Włocławek). Szczegóły
05.02.2020 Decyzja (9/dec/2020) Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. wierzba mandżurska z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 108a (dz. nr 24/39 obręb Włocławek KM 73). Szczegóły
30.01.2020 zgłoszenia (2/zglo/2020) Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacja bazowa telefonii komórkowej Nr BT 43856 WŁOCŁAWEK Żeromskiego, w zakresie wielkości i rodzaju emisji Szczegóły
29.01.2020 Wniosek o wydanie decyzji (17/wnio/2020) Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 18 (dz. nr 140 KM 55 obręb Włocławek). Szczegóły
« 1 2 3 4 200 201 202 »