Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
29.11.2019 16.12.2019 Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Budowa i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowa ogrodzenia oraz rozbiórka nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4 we Włocławku Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Odwodnienie budynku administracyjnego – weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku Szczegóły
28.11.2019 13.12.2019 Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12 Szczegóły
25.11.2019 10.12.2019 Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
25.11.2019 03.12.2019 Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania Szczegóły
21.11.2019 06.12.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania obejmującego przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej we Włocławku Szczegóły
20.11.2019 04.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa przystani śródlądowej, budowa stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
20.11.2019 05.12.2019 Budowa placu zabaw przy ul. Mostowej na Zawiślu Szczegóły
20.11.2019 05.12.2019 Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta” Szczegóły
15.11.2019 03.12.2019 Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych Szczegóły
14.11.2019 03.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” Szczegóły
08.11.2019 18.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
31.10.2019 12.11.2019 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. „Włocławek Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek” Szczegóły
30.10.2019 15.11.2019 Przebudowa chodników w ramach realizacja zadania polegającego na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazdów na posesje przy ulicy Saperskiej we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 4 6 7 8 »