Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
19.03.2018 04.04.2018 Budowa drogi dojazdowej w ramach zadania pn. Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-stki) Szczegóły
08.03.2018 19.03.2018 Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, zamiatania mechanicznego ulic oraz opróżniania koszy ulicznych, pojemników, transport i utylizacja padłych zwierząt Szczegóły
05.03.2018 20.03.2018 Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 26 przy ul. Radosnej 3 we Włocławku w zakresie dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania pn. „Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych” Szczegóły
05.03.2018 20.03.2018 Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 20 – wymiana instalacji elektrycznej wraz z instalacją niskoprądową – etap II Szczegóły
09.02.2018 20.02.2018 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
16.01.2018 24.01.2018 Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania Szczegóły
09.01.2018 22.01.2018 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
19.12.2017 03.01.2018 Rozbudowa pętli autobusowej przy ulicy Dębowej we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku, w ramach projektu BIT-CITY II” Szczegóły
08.12.2017 11.01.2018 Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze Gminy. Szczegóły
06.12.2017 07.12.2017 Wykonanie placów zabaw z podziałem na 2 zadania Szczegóły
23.11.2017 04.12.2017 „Zakup pomocy dydaktycznych dla 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych z podziałem na 6 zadań”, na potrzeby realizacji projektu pn. „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:EF-III.432.558.2016. Szczegóły
23.11.2017 01.12.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10” Szczegóły
17.11.2017 04.12.2017 Przebudowa parkingu wewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu Miasta we Włocławku, Zielony Rynek 11/13 realizowana w ramach zadania: Przebudowa budynków Urzędu Miasta – II postępowanie Szczegóły
16.11.2017 22.11.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. 3 Maja 18 na potrzeby Centrum Rewitalizacji we Włocławku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy 3 Maja na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości wraz z przebudową infrastruktury drogowej Szczegóły
15.11.2017 30.11.2017 Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap IV – Zespół Szkół Budowlanych Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »