Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-10 15:33:20 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na 2019 rok. OPIK.ROU.2600.3.19.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Prenumerata i dostawa tytułów prasowych do Urzędu Miasta Włocławek na… Szczegóły
2 2018-12-10 10:28:09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żytniej, obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania: „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 61, 29, 65/2, 25/12, 26, 20/1, 21, 25/7 obręb Włocławek KM 105 oraz dz. nr 33, 25/1, 24/2, 23/2, 35, 24/4, 23/11, 23/12 obręb Włocławek KM 111/1 we Włocławku. Zgodnie z art.11f ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474; tekst jednolity) oraz art. 49… Szczegóły
3 2018-12-07 13:52:53 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zamieszczenie w dniu 02 stycznia 2019r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek. UA.2151.40.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania : Zamieszczenie w dniu 02 stycznia 2019r. (środa) w prasie… Szczegóły
4 2018-12-07 13:24:18 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci i młodzieży w roku 2019 z wyznaczonych jednostek oświatowych do Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku: na basen. E.OSP.071.2.2018 Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255, REGON 910866910 Nazwa zadania : Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie dzieci… Szczegóły
5 2018-12-07 12:37:09 Zarządzenie nr 358/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994,  poz. 1000, poz. 1349 i poz.… Szczegóły
6 2018-12-07 07:56:38 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2018) Szczegóły
7 2018-12-06 14:59:55 Zarządzenie nr 357/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96/4 o powierzchni 0,0021 ha w obrębie Włocławek KM 90, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i… Szczegóły
8 2018-12-06 14:41:49 Zarządzenie nr 356/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/2 o powierzchni 0,0334 ha w obrębie Włocławek KM 70, położonej we Włocławku przy ul. Wodnej 10, w której udział Gminy Miasto Włocławek wynoszący 1/4 został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i… Szczegóły
9 2018-12-06 14:05:26 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
10 2018-12-06 13:57:32 Inspektor w Biurze Sportu i Turystyki Szczegóły
11 2018-12-06 11:44:35 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 58/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
12 2018-12-06 09:02:28 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 8, 40, 12, 58, 151 obręb Michelin KM 11, nr 1/3, 1/5, 4/2, 6, 7/1, 9, 11/2, 13/1, 17, 16/2, 29, 32, 42, 46/1, 59 obręb Michelin KM 18, nr 16/3, 39, 34/3, 40/1, 42, 43/3, 45/1, 47/3, 54/3 obręb Michelin KM 19 oraz działki nr 7 obręb Michelin KM 10 położonych przy ul. Modrej, Szkolnej, Ziołowej, Brzezinowej, Paprociej, Botanicznej i Jaskółczej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2018… Szczegóły
13 2018-12-05 13:44:23 Zarządzenie nr 355/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz… Szczegóły
14 2018-12-05 10:25:09 Zawiadomienie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek - Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „ Włocławek Zachód" na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j,: Dz. U. z 2018 r., poz, 2096) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003… Szczegóły
15 2018-12-05 10:18:04 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15W relacji Włocławek - Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód" na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z… Szczegóły
« 1 2 3 4 481 482 483 »