Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-12-15 12:41:02 Zarządzenie nr 330/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z  2016 poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573,… Szczegóły
2 2017-12-15 11:36:04 Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (273/wnio/2017) Szczegóły
3 2017-12-15 08:37:51 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.33.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która powstała w wyniku podziału działki o numerze 39/1 (obręb Michelin KM 11). Szczegóły
4 2017-12-15 08:35:18 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.43.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 24 200,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście 00/100), za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Stromej, oznaczoną ewidencyjnie numerami działek 1/28 o pow. 0,0129 ha, która powstała w wyniku podziału działki o numerze 1/15 o pow. 0,0647 ha oraz 1/13 o pow. 0,0090 ha (Włocławek KM 10) Szczegóły
5 2017-12-14 12:09:12 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu Szczegóły
6 2017-12-14 11:47:12 Goniec – 9 pracowników, w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, w Urzędzie Miasta Włocławek. Szczegóły
7 2017-12-14 11:05:54 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej na terenie dz. nr 6/3, 6/1 obręb Włocławek KM 22 położonych we Włocławku oraz na terenie dz. nr 31/3, 62/1, 62/14 obręb Zarzeczewo położonych w Gminie Fabianki. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t. j.) zawiadamiam, że na wniosek… Szczegóły
8 2017-12-14 10:46:29 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej dla projektowanych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry i Ziębiej we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
9 2017-12-14 08:49:36 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4 dz. nr 116/129 KM 32 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku… Szczegóły
10 2017-12-13 15:10:20 Zarządzenie nr 329/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz § 1 ust. 5… Szczegóły
11 2017-12-13 15:07:09 Zarządzenie nr 328/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4a i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.… Szczegóły
12 2017-12-13 13:19:12 Petycja mieszkańców osiedla Michelin w sprawie utwardzenia ul. Ziołowej. Szczegóły
13 2017-12-13 12:02:08 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Bobrownickiej wraz z przyłączami do granicy posesji na terenie działek nr 29/1, 25/5, 26, 28 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek… Szczegóły
14 2017-12-13 10:49:08 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (272/wnio/2017) Szczegóły
15 2017-12-13 10:28:52 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (271/wnio/2017) Szczegóły
« 1 2 3 4 343 344 345 »