Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-10-23 13:48:07 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pomopownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27 na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, dz. nr 4/5, 5/1, 10/12, 10/9, 10/10, 11/3, 11/4, 12, 13, 14/3, 14/5 obręb Włocławek KM 39, dz. nr 1/24, 21/1, 21/2 obręb Włocławek KM 40, dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3, 14/2, 8/1 obręb Włocławek KM 60 i dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t. j.) zawiadamiam, że na… Szczegóły
2 2017-10-23 12:23:12 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (205/dec/2017) Szczegóły
3 2017-10-23 09:52:10 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (204/dec/2017) Szczegóły
4 2017-10-23 09:49:10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (220/wnio/2017) Szczegóły
5 2017-10-23 07:53:57 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 97/97A. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)… Szczegóły
6 2017-10-20 13:37:06 Justyna Góra – Urząd Miasta Włocławek – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
7 2017-10-20 13:32:17 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (219/wnio/2017) Szczegóły
8 2017-10-20 08:27:53 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) zawiadamiam, że w… Szczegóły
9 2017-10-20 08:07:22 Odwołanie II przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych przy ulicach: 3 Maja 9, Cyganka 13, Królewieckiej 17 PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK ODWOŁUJE: II przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: 3 Maja 9, o pow. użytkowej 59,00 m²,… Szczegóły
10 2017-10-20 08:00:58 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4 dz. nr 19/5 KM 111/2 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257) w związku… Szczegóły
11 2017-10-19 13:59:07 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (218/wnio/2017) Szczegóły
12 2017-10-19 12:53:16 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (203/dec/2017) Szczegóły
13 2017-10-19 11:29:03 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (15/post/2017) Szczegóły
14 2017-10-19 11:18:08 Decyzja - zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (202/dec/2017) Szczegóły
15 2017-10-19 08:56:58 Zarządzenie nr 273/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 189/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu wsparcia projektów lokalnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek zmienione Zarządzeniem nr 231/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz… Szczegóły
« 1 2 3 4 316 317 318 »