Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-06-25 14:47:56 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek nr 41/4, 41/3, 5/1 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Zarzeczewskiej we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy z… Szczegóły
2 2019-06-25 12:09:42 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
3 2019-06-25 11:27:53 Podinspektor – Ogrodnik Miejski w Wydziale Gospodarki Komunalnej Szczegóły
4 2019-06-25 11:03:49 Młodszy referent ds. mobilności miejskiej w Wydziale Dróg i Transportu Zbiorowego Szczegóły
5 2019-06-25 07:45:37 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 55. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z… Szczegóły
6 2019-06-24 15:25:10 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (119/dec/2019) Szczegóły
7 2019-06-24 15:21:43 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (118/dec/2019) Szczegóły
8 2019-06-24 15:18:37 Zarządzenie nr 292/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.  994, poz. 1000, poz. 1349, poz.… Szczegóły
9 2019-06-24 15:12:36 Zarządzenie nr 291/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz.506) oraz uchwały nr X/71/2019 Rady Miasta Włocławka z… Szczegóły
10 2019-06-24 14:29:49 Zarządzenie nr 290/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/18 o powierzchni 0,0033 ha w obrębie Włocławek KM 73, położonej we Włocławku przy ul. I. Zbiegniewskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 11, art. 35, art.… Szczegóły
11 2019-06-24 14:07:40 Zarządzenie nr 289/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r.… Szczegóły
12 2019-06-24 14:04:57 Zarządzenie nr 288/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 2 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
13 2019-06-24 13:57:25 Zarządzenie nr 287/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz § 8 ust. 2… Szczegóły
14 2019-06-24 13:03:22 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV o długości 43 m oraz rozdzielnic kablowych zintegrowanych pomiarowych Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)* Data wpływu… Szczegóły
15 2019-06-24 11:54:41 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia terenu oraz ciągów pieszych na działce nr 2 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej 7/9 we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na… Szczegóły
« 1 2 3 4 553 554 555 »