Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-21 13:54:42 Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2018) Szczegóły
2 2018-09-21 13:51:36 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/post/2018) Szczegóły
3 2018-09-21 13:43:47 Małgorzata Bisaga - Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włocławku - Dyrektor Szczegóły
4 2018-09-21 13:31:59 Zarządzenie nr 265/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia… Szczegóły
5 2018-09-21 13:27:26 Zarządzenie nr 264/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Na podstawie art. 109 ust.1 pkt 1 i ust. 4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz.… Szczegóły
6 2018-09-21 13:23:44 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255 Nazwa zadania inwestycyjnego: W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi… Szczegóły
7 2018-09-21 13:09:47 „Mam pasję, mam talent. O zainteresowaniach seniorów” – konferencja naukowa oferta złożona przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej „Vladislawia” Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój… Szczegóły
8 2018-09-21 11:54:22 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tekst jednolity) i art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu… Szczegóły
9 2018-09-21 11:25:55 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 350 / 18 z dnia 21 września 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst… Szczegóły
10 2018-09-21 10:41:46 Decyzja (158/dec/2018) Szczegóły
11 2018-09-20 14:19:25 Zarządzenie nr 262/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz § 4 ust. 3… Szczegóły
12 2018-09-20 14:02:33 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (40/zglo/2018) Szczegóły
13 2018-09-20 13:56:48 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (157/dec/2018) Szczegóły
14 2018-09-20 12:37:51 Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Szczegóły
15 2018-09-20 12:35:25 Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej Miejska Komisja Wyborcza we Włocławku będzie pełnić dyżury w następujących dniach: 18 września  2018 r.  (wtorek) godziny dyżuru od 16:00 do 17:00 19 września  2018 r.  (środa) godziny dyżuru od… Szczegóły
« 1 2 3 4 452 453 454 »