Zarządzenie nr 149/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2016 r w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 2151),

zarządza się, co następuje:

§1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta  Włocławek na lata 2016- 2020, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 19.05.-.3.06.2016 r. w następujących formach:
1) opinii, wydanej przez  Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,
2) zgłoszenia wniosków przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
§3. Za przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, o której mowa w § 1 odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek a także oraz na stronie www.wloclawek.pl w zakładce organizacje pozarządowe, konsultacje projektów aktów prawa miejscowego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian