Zarządzenie nr 179/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiniodawczo-Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów oraz trybu pracy Zespołu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.594, poz. 1579)

Zarządza się, co następuje:

§1. Tworzy się Zespół Opiniodawczo-Doradczy do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów w składzie:
1) dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych – Przewodnicząca Zespołu
2) Angelika Żychlewicz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – Członek Zespołu
3) Aleksandra Kulińska –  Kierownik Referatu Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej – Członek Zespołu
4) Barbara Ostrowska – Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii – Członek Zespołu
5) dr Tomasz Dziki – kierownik Oddziału we Włocławku Archiwum Państwowego – Członek Zespołu
6) Krystian Łuczak – Radny Rady Miasta Włocławek – Członek Zespołu
7) Dariusz Jaworski – Radny Rady Miasta Włocławek – Członek Zespołu
8) Jarosław Hupało – Radny Rady Miasta Włocławek – Członek Zespołu

§2. Zespół jest organem opiniodawczo – doradczym Prezydenta Miasta Włocławka.

§3. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§4. Posiedzenie Zespołu zwołuje się w miarę potrzeb.

§5. Zespół rozpatruje wnioski mieszkańców oraz przedstawia na posiedzeniach Zespołu własne propozycje nazw projektowanych ulic i placów publicznych i  innych obiektów znajdujących się na terenie Miasta Włocławka , a także opiniuje przygotowane przez Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej materiały w zakresie nazewnictwa ulic i placów publicznych i innych obiektów znajdujących się na terenie Miasta Włocławka. Wzór Wniosku stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§6.  Zespół działa w oparciu o następujące zasady:

1. Nazwy powinny posiadać drogi publiczne przebiegające na terenie miasta Włocławek.

2. Na terenie miasta nazwy nadawane są:
1) drogom publicznym oraz drogom wewnętrznym,
2) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne,
3) parkom i skwerom,
4) obiektom znajdującym się na terenie Miasta Włocławka

3. Dla ustalenia nazwy należy zbadać:
1) materiały archiwalne, a w szczególności mapy zabytkowe, podstawowe, ewidencyjne,
2) istniejące nazwy obiektów, położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcje historyczno-gospodarczą,
3) spis istniejących już nazw w granicach administracyjnych jednostki ewidencyjnej.

4. Przy ustalaniu nazw ulic, placów publicznych i innych obiektów należy uwzględnić:
1) tradycyjne nazewnictwa przyjęte w danym rejonie,
2) cechy charakterystyczne dla danej ulicy, placu publicznego i innego obiektu,
3) charakter lub funkcje głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie,
4) jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie (np. nazwiska pisarzy i uczonych, nazwy zawodów, nazwy roślin).
5) przepisy prawa obowiązujące przy ustalaniu nazw ulic, placów publicznych i innych obiektów.

5. Wskazane jest stosowanie w szerokim zakresie nazw przymiotnikowych od wyrazów powszechnie znanych.

6. Nie należy nadawać nazw:
1) już zastosowanych jako nazwy innych ulic, placów publicznych i innych obiektów w mieście
2) zawierających w sobie elementy i skojarzenia o ujemnym znaczeniu (ośmieszające, poniżające, itp.)

7. Nazwy ulic, placów publicznych i innych obiektów należy nadawać według zasad pisowni polskiej, w szczególności:
1) nazwy posiadające formę przymiotnikową pisane są w pierwszym przypadku,
2) nazwy ulic, placów publicznych i innych obiektów pochodzące od imion i nazwisk określonych osób pisze się  w drugim przypadku, podając na pierwszym miejscu imię; przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej należy między wyrazami umieścić myślnik,
3) inne nazwy pochodzące od rzeczowników, a nieposiadające formy przymiotnikowej, pisze się w drugim przypadku,
4) nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk obcych nie posiadających formy spolszczonej, powinny zachować oryginalną pisownię, o ile pisane są alfabetem łacińskim. W innych wypadkach powinny być podane według pisowni polskiej z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.

8. Zmiany nazw ulic, placów publicznych i innych obiektów powinny być dokonywane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Tryb dokonywania zmian jest identyczny jak przy procedurze nadawania nazw.

§7.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§8. Traci moc Zarządzenie nr 321/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiniodawczo-Doradczego do spraw nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów oraz trybu pracy Zespołu.

§9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian