Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz.730, poz. 935), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 poz. 573) oraz 4 ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego z dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek
z dnia 29 sierpnia 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 z 2011 r. Nr 233, poz. 2151)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 14 sierpnia 2017 r. – 24 sierpnia 2017 r. w następujących formach:

  1. opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  2. zgłoszeniu wniosków/uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy.

2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20 lub elektronicznie na adres mkarbowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§ 4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Społecznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian