Zarządzenie nr 30/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek

w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Miasta Włocławek w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Włocławek.
2. Wykaz kart adresowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 80/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian