Zarządzenie nr 327/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, poz. 1579), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817) oraz 4 § ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowo sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego z dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2010 r. Nr 163, poz. 2081 z 2011 r. Nr 233, poz. 2151)

zarządza się, co następuje:

§1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 11.10.2016  do 17.11.2016
w następujących formach:
1) opinii Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
2) zgłoszeniu wniosków/uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art.3  ust. 3 ustawy.

2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Kościuszki 12 lub elektronicznie na adres:mkarbowska[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu ww. uchwały odpowiedzialny jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Społecznego Urzędu Miasta Włocławek.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian