Zarządzenie nr 381/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.poz.506, poz.1309)

zarządza się, co następuje.

§1. Łączne rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie sprzeciwu mieszkańców parafii pw. Chrystusa Króla wobec planów usytuowania grzebowiska dla zwierząt w pobliżu cmentarza parafialnego.

§2. Termin oczekiwania na dalsze petycje o, których mowa w § 1 ww. zarządzenia upływa w dniu 11  października 2019 r.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego  i Kadr

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian