Zarządzenie nr 382/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309) oraz art. 99 i art. 109 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2392, poz. 2433, z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1520), art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2018 r., poz. 280) oraz art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, poz. 1495, poz. 1499, poz. 1520, poz. 1556)

zarządza się, co następuje

§1. W zarządzeniu Nr 42/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek, zmienionym zarządzeniem Nr 279/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2017 r., zarządzeniem Nr 288/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2018 r., zarządzeniem Nr 330/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2019 r., załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Włocławek, Dyrektorom Wydziałów/Biur Urzędu Miasta.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian