Zarządzenie nr 383/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku

Na podstawie art. 44b  i art. 44c ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz  § 9 ust. 2  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku, zwaną dalej Radą,  w poniższym składzie:

a) Pani Dorota Czmara

b) Pani Irmina Kminikowska

c) Pani Agnieszka Maciejewska

d) Pani Krystyna Maciejewska

e) Pani Elżbieta Poznańska

2. Kadencja Rady, o której mowa w ust.1 trwa w latach 2019 – 2023.

3. Powołanie, o którym mowa w ust.1 zostało dokonane spośród przedstawicieli zgłoszonych przez działające na terenie miasta Włocławek organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego.

§2. Organizację, tryb oraz zakres działania Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 271/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, zmienione Zarządzeniem Nr 101/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

§6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2019 r.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian