Zarządzenie nr 384/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021.”

Na  podstawie  art. 30  ust.1  i ust. 2 pkt 2 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309), w związku z art. 5 ust. 2 pkt.3 i 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.  poz. 688) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr XLVI/227/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą Nr XII/141/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2010r. nr 163, poz. 2081, z 2011r. nr 233, poz. 2151)

zarządza się, co następuje:

§1. Przeprowadzenie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, konsultacji projektu uchwały  Rady  Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2019-2021 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.   1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  terminie do dnia 24 września 2019 r. w następujących formach:

1) opinii wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

2) zgłoszenia wniosków przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

2. Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat[at]mopr[dot]wloclawek[dot]pl

§3. Za przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały, o której mowa w § 1 odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§6.1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl w zakładce organizacje pozarządowe, konsultacje projektów akta prawa miejscowego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian