Zarządzenie nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr  IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688) i Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 701.965.651 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 653.803.545 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 48.162.106 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 746.714.566 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 625.357.274 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 121.357.292 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 2”.

3) wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian