Zarządzenie nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i 1948) w związku z realizacją uchwały nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 1036)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się następujące wzory dokumentów związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – załącznik nr 1,

2) wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – załącznik nr 2.

 

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek.

 

§3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. rozwoju i inwestycji.

 

§4. Traci moc Zarządzenie nr 352/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian