Zarządzenie nr 51/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649) w związku z § 13 pkt 3 Uchwały Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr XVII/197/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 7400) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIX/1/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020 r. poz. 692) i Zarządzeniem Nr 44/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2020 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki majątkowe i przeznaczeniem na wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

2) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 3, określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian