Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-0,4kV na istnie-jących słupach oraz budowa linii kablowej nN, na terenie działki nr 6/6 obręb Michelin KM 10 oraz działek nr 58, 151, 40 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej, Ziołowej i Szkolnej we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186; z późn. zm.)*

Data wpływu do organu: 19 listopada 2019r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku reprezentowana przez Pełnomocnika

Adres robót budowlanych: ulica Botaniczna, Ziołowa i Szkolna; dz. nr 6/6 obręb Michelin KM 10, nr 58, 151, 40 obręb Michelin KM 11 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowy linii napowietrznej nN-0,4kV na istniejących słupach oraz budowa linii kablowej nN przy ulicy Botanicznej, Ziołowej i Szkolnej we Włocławku.

 

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian