Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 4 we Włocławku

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202; tekst jednolity)*

Data wpływu do organu: 12 sierpnia 2019r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Adres robót budowlanych: ulica Piekarska, dz. nr 139 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku   mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 4 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacja o wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie

Data upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane: 03 września 2019 r.

Informacje

Rejestr zmian