Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zakup, dostarczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń na dostarczonym sprzęcie dla placówki objętej projektem- Zespół Szkól nr 3 we Włocławku, w ramach projektu pn. „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu i konserwacji urządzeń stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów. DT.7021.15.1.2019 Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych DT.PTZ.7243.4.1.2019 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.Zamieszczenie w dniu 28 lutego 2019r. (czwartek) w prasie wydawanej codziennie oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei. UA.2151.3.2019 Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu 27 lutego 2019r. (środa) w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek UA.ZP.4125.4.2019 Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Podziałów nieruchomości GMK.N.6812.15.2019 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Centrum Wsparcia Społecznego” po budynkach przy ul. Brzeska 27 oraz ul. Piekarska 25 I.RNI.7011.23.2019 Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zakup licencji F-Secure Business Suite Premium – wznowienie licencji oraz wsparcie techniczne na okres 36 miesięcy. BI.1333.7.2019 Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych – SO OPIK.ROU. 2600.6.4.2019 Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro euro na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach inwestycji TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATY NA TERENIE MIASTA WŁOCŁAWEK, z podziałem na dwa zadania. I.RNI.7011.16.2019 Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek. OPIK.ROU.2600.6.3.2019 Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wycinka drzew na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa 8 szt. niszczarek Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa kserokopiarek dla Urzędu Miasta OPIK.ROU.2600.9.2.2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU. 2600.6.2.2019 Szczegóły