Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2020 Zarządzenie nr 333/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 332/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rybnickiej 41, stanowiącej część dz. nr 16/2 KM 120 (obręb Włocławek) o pow. 300,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 331/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, działka nr 18/1 KM 81 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 330/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr 9/2 KM 68 (obręb Włocławek) o pow. 80,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 329/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 2 lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zarządzenie nr 328/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zarządzenie nr 327/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016r. – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Zarządzenie nr 326/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zarządzenie nr 325/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 324/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 66, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o powierzchni 0,0720 ha w obrębie Włocławek KM 77 przeznaczonej do oddania w użyczenie. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 323/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 322/ 2020Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, odcinków magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm o długości 21,30 m oraz o średnicy 400 mm o długości 20,70 m będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Witosa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 o pow. 0,6535 ha (Obręb 0800 Włocławek KM 80). Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 321/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw racjonalizacji wydatków na oświatę we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 320/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/135 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie Włocławek KM 87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zagajewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 319/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Włocławku. Szczegóły