Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 57/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położnej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 24/22 o pow. 0,1464 ha w obrębie Włocławek KM 73, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/000185723/4, w której dziale II jako użytkownik wieczysty wpisana jest Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 35 we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5, 87-800 Włocławek;Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku, ul. Żytnia 47, 87-800 Włocławek; Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku, ul. Willowa 8, 87-800 Włocławek;Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku, ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek;Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, ul. Leśna 1a, 87-800 Włocławek;Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Urocza 3, 87-800 Włocławek;Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, ul. Bechiego 1, 87-800 Włocławek;Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, ul. Nowomiejska 21, 87-800 Włocławek;Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zarządzenie nr 50/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zarządzenie nr 53/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” dla osób z zaburzeniami psychicznymi utworzonego w strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 52/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 51/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Leśnej, stanowiącej część dz. nr 38/9 KM 111/2 o pow. 2,00 m2 ,Wysokiej 11A, stanowiącej część dz. nr 11/3 KM 39 o pow. 2,00 m2 ,Witoszyńskiej 16, stanowiącej część dz. nr 14/3 KM 4 o pow. 2,00 m2 ,Bluszczowej 28, stanowiącej część dz. nr 163/1 KM 20 o pow. 2,00m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zarządzenie nr 48/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Zarządzenie nr 42/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Zarządzenie nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zarządzenie nr 44/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 MARCA 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym. Szczegóły