Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 112/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, ul. Nowomiejska 25 Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 110/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 108/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 107/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zarządzenie nr 105/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw racjonalizacji wydatków na oświatę we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie nr 104/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie nr 103/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie nr 102/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie nr 101/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie przyjęcia Standardów mobilności indywidualnej i infrastruktury ro-werowej. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie Nr 100/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zarządzenie Nr 98/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zarządzenie Nr 97/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły