Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2019 Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zarządzenie nr 309/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Zarządzenie nr 307/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie nr 306/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2019 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Zarządzenie nr 305/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.07.2019 Zarządzenie nr 304/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie nr 303/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, działka nr 11/64 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie nr 302/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie nr 301/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu działania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 Zarządzenie nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 28.06.2019 Zarządzenie nr 299/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełniającego naboru na dwóch członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie nr 298/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25/27, działka nr 63/2 KM 52 o pow. 1320,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zarządzenie nr 296/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły