Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.02.2019 Zarządzenie nr 83/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Włocławek oraz działających na zlecenie Prezydenta Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zarządzenie nr 80/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Zarządzenie nr 81/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 76/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie nr 74/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zarządzenie nr 73/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Zarządzenie nr 72/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 71/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr 224/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r.w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz zarządzenie nr 226/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Zarządzenie nr 70/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. uchylające zarządzenie nr 325/2018 oraz nr 326/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, celem przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28 oraz jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28. Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Zarządzenie nr 69/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2019 roku. Szczegóły