Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2018 Zarządzenie nr 294/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zarządzenie nr 293/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 „MALUCH” we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zarządzenie nr 292/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 „CALINECZKA” z siedzibą we Włocławku przy ulicy Sielskiej 3. Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Zarządzenie nr 291/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 290/2018 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową, na czas nieoznaczony, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne: 166/1 o pow. 0,0418 ha i nr 166/4 o pow. 0,0908 ha (Obręb 0003 Krzywa Góra), polegającą na prawie do korzystania z części nieruchomości w zakresie infrastruktury kolejowej i jej elementów poprzez prawo przejazdu, usuwania awarii, dokonywania przeglądów, kontroli, konserwacji, pomiarów, remontów, modernizacji i wymiany, przebudowy, rozbudowy linii i jej elementów (w trakcie przebiegu) wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem zgodnie z trasą przebiegu i granicami służebności. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 289/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 288/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Zarządzenie nr 287/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Zarządzenie nr 285/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. opracowania założeń dla zabezpieczenia zadania własnego gminy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z wykorzystaniem majątku spółki PGK Saniko sp. z o.o. – RZUOK w Machnaczu – koncepcja rozwoju. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 284/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Zarządzenie nr 283/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Zarządzenie nr 282/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zarządzenie nr 281/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zarządzenie nr 280/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kontroli Szczegóły