Formularze oświadczeń majątkowych

Zmiana terminu składania oświadczeń majątkowych

Dotyczy osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019 według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 31 zza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, osoby obowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Formularz oświadczenia majątkowego, składanego zgodnie z art. 24h ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym:

pobierz word
pobierz pdf

Formularz oświadczenia majątkowego Radnego Rady Miasta:

pobierz word
pobierz pdf

Informacje dotyczące prawidłowego wypełniania oświadczeń majątkowych

Wzorując się na doświadczeniach z poprzednich lat oraz uwzględniając uwagi Urzędu Skarbowego przedstawiam najczęściej popełniane błędy przy wypełnieniu oświadczenia majątkowego.

1. Brak wskazania czy poszczególne składniki majątkowe należą do majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową, czy do majątku odrębnego. W celu uniknięcia błędu należy:

  •  określić w każdym wypełnionym punkcie oświadczenia, czy wskazany majątek (dotyczy wszystkich wymienionych składników majątku takich jak zasoby pieniężne, papiery wartościowe, dochody, mienie ruchome, zobowiązania) stanowi majątek odrębny czy wspólność majątkową (z kim np. ze  współmałżonkiem, dziećmi, rodzicami)

Lub

  • wykreślić na stronie 1 części A oświadczenia (pod informacją zawierającą dane osobowe) jedną z dwóch informacji dotyczących posiadanego majątku:

„zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej  lub stanowiące mój majątek odrębny”.

2. W punkcie II należy podać tytuł prawny do posiadanej nieruchomości. Tytułem prawny może być własność, współwłasność, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze prawo własnościowe, dzierżawa, najem, użyczenie, decyzja administracyjna o przydziale, posiadanie samoistne. Tytułu prawnego do nieruchomości nie określa wpis typu „małżeńska wspólność majątkowa”, „akt notarialny”

3. W punkcie II ppkt 1, należy podać powierzchnię domu, jego wartość oraz tytuł prawny. Wielkość, wartość i tytuł prawny działki, na której znajduje się wskazany dom należy podać w ppkt 4 – inne nieruchomości.

4. W punkcie VIII należy wskazać zarówno dochody opodatkowane, jak również wolne od podatku m.in. z praw majątkowych (sprzedaż pojazdów i innych wartościowych ruchomości oraz nieruchomości), w tym praw autorskich, z najmu i dzierżawy, z diet otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji radnego, z darowizny lub spadków, jednorazowych świadczeń np. odszkodowania, wygrane, dopłaty itp.

5. Wpisując w części B adresy położenia nieruchomości należy zwrócić uwagę, aby odpowiadały one treści punktu II części A oświadczenia, np. adres wskazanego w punkcie II ppkt 3 gospodarstwa rolnego należy wpisać w punkcie 3 części B druku.

6. W punkcie X formularza należy wskazać wszystkie wymagane informacje:

  • wobec kogo zaciągnięto zobowiązanie bądź przysługuje wierzytelność,
  • w związku z jakim zdarzeniem,
  • w jakiej wysokości, oraz należy podać wysokość zobowiązania na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

7. Oświadczenie majątkowe składane w terminie do dnia 30 kwietnia należy wypełnić według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pobierz PDF

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>