GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

  • Wydział Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Termin załatwienia Wydanie decyzji administracyjnej do 30 dni po skompletowaniu materiałów w sprawie od dnia złożenia wniosku.
  • Osoba kontaktowa Zdzisława Kamińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   sala nr 3, budynek B
  • Telefon kontaktowy 54 414 – 47 – 18
  • Miejsce odbioru Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
   sala nr 3, budynek B
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

   2. Załączniki:
   1) dokumenty wskazujące, iż jest Pan/Pani nabywcą praw i roszczeń przysługujących z tytułu wrotu przedmiotowej nieruchomości, tj. potwierdzające dziedziczenie po poprzednim właścicielu nieruchomości poprzez przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku (oryginał lub kopia urzędowo potwierdzona) lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza;
   2) dokument, na podstawie którego nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Włocławek (decyzja o wywłaszczeniu, akt notarialny, inny dokument);
   3) dokument stwierdzający tytuł prawny dawnego właściciela do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej z wpisami w dziale I i II dokonanymi przed datą wywłaszczenia, umowa nabycia prawa własności nieruchomości, decyzja lub orzeczenie sądu o nadaniu prawa własności);
   4) ewentualnie wszelkie inne dokumenty potwierdzające wywłaszczenie (decyzja o ustaleniu odszkodowania, kopia operatu szacunkowego będącego podstawą ustalenia wysokości odszkodowania otrzymanego w chwili wywłaszczenia, mapy, rejestry z okresu wywłaszczenia).
  • Opłaty za wniosek - nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  • Uwagi

   W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  • Podstawa prawna
   • Przepisy działu III, rozdziału 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), w związku z art. 216 ust. 1 i ust. 2, art. 217 ust. oraz art. 229 ww. ustawy.
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian