Zarządzenie Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696, 1815, 1571) oraz art. 4 ust. 1, pkt 16, art. 11, 13, 14, 15 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 poz. 688, 1570) w związku z Uchwałą Nr XVI/172/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,  zmienionej Uchwałą nr XVIII/204/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz w związku z Uchwałą nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

zarządza się, co następuje:

§1. 1.    Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w następującym składzie:
  1. Pani Domicela Kopaczewska, Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek- Przewodnicząca Komisji;
  2. Pani Angelika Żychlewicz - Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Zastępca Przewodniczącej Komisji;
  3. Pani Aleksandra Kulińska - Kierownik Referatu Kultury - Członek Komisji;
  4. Pani Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji;
  5. Pani Joanna Chojecka Idryan  – Główny Specjalista Biuro Rewitalizacji - Członek  Komisji ;
  6. Pani Joanna Rudek, Starszy Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej  Członek Komisji;
  7. Pani Anna Rachut - przedstawiciel organizacji pozarządowych - Członek Komisji;
  8. Pani Julita Pawłowska – Inspektor w Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej - Członek Komisji/sekretarz.
2.  Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji zgodnie z art. 24  i art.27 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730,1133) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie. §2.1.    Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego" który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wzór „Karty oceny oferty”  stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 5. Wzór „Protokołu Komisji z oceny ofert” stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu 6. Wzór „Protokołu zbiorczego” stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu. 7. Wzór „Oświadczenia członka Komisji Konkursowej” stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu. §3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. §4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek §5.1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2.   Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>