Informacja o wydaniu decyzji oraz zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR”

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081; z późn. zm.).

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Michała Plucińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Z.P.U. „TARTAR” Michał Pluciński reprezentowanego przez Pana Pawła Wasielewskiego, została wydana w dniu 12.08.2019 r. decyzja Nr 278/19 (znak: UA.AB.6740.101.2019), w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 309/17 z dnia 12 września 2017 r. (znak: UA.AB.6740.246.2017) oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego na zadanie: budowa budynku usługowego „TARTAR” (kat. XVII) – spopielarni szczątków ludzkich wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wod. – kan., elementami infrastruktury technicznej (w tym 16 miejscami postojowymi, zjazdem z ulicy Komunalnej), ośmioma zbiornikami podziemnymi o pojemności 4,85 m3 każdy, wewnętrzną instalacją gazową, na terenie działek nr 4/4, 4/9, 4/11 i 4/12 obręb Włocławek KM 108 przy ulicy Cmentarnej 12 we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian