MZON01-Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność – dla poniżej 16 roku życia

  • Wydział Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • Termin załatwienia Termin odbioru legitymacji ustalany jest z wnioskodawcą indywidualnie
  • Osoba kontaktowa Monika Mikicka
  • Miejsce załatwienia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 19
  • Telefon kontaktowy 054/ 423-23-77
  • Miejsce odbioru Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.
   2. Kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu.
   3. Aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm.
   4. Dowód uiszczenia opłaty w kwocie 15 zł (w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność). którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w budynku przy Zielonym Rynku 11/13(Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30) z adnotacją – opłata za wydanie duplikatu legitymacji.
   * Jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości z wyczernionymi danymi w zakresie imion rodziców oraz nazwiska rodowego, w celu weryfikacji, czy fotografia wnioskodawcy dołączona do wniosku o wydanie legitymacji odpowiada wizerunkowi tej osoby widniejącej na fotografii w dowodzie osobistym.
  • Opłaty 15,00 zł w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2027),
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian