MZON05-Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

  • Wydział Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • Termin załatwienia 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
  • Osoba kontaktowa Ewelina Stępień
  • Miejsce załatwienia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 19
  • Telefon kontaktowy 054/ 423-23-85
  • Miejsce odbioru Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty
   1. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wypełniony w całości czytelnym pismem i podpisany.
   2. Orzeczenie wydane przez inny organ orzeczniczy o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
   3. Dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia, która umożliwia określenie zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień, np.:
   - zaświadczenie lekarskie zawierające opis aktualnego stanu zdrowia,
   - karty informacyjne z pobytów w szpitalu,
   - wyniki badań dotyczące schorzeń,
   - wyniki badań psychologicznych w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,
   - historie choroby z poradni specjalistycznych.

   Należy dostarczyć kserokopie dokumentacji z leczenia wraz z oryginałami do wglądu w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.
  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku nie przysługuje odwołanie
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2027),
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian